Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Langeskovs biblioteks venner (LBV)
Juli 2018

LBV’s dataansvar: 
Foreningen behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, om kort informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger til varetagelse af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
Foreningen: ”Langeskov biblioteks venner” er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Eva Gadegaard Sørensen
Adresse: Latyrusvænget_8
CVR: 35577475
Telefonnr.: 61345842
Mail: e.gadegaard@gmail.com
Website: www.lbv-5550.dk

Behandling af personoplysninger:
1) Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemsoplysninger:
     – Almindelige personoplysninger:
       – Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer
         e-mailadresse, Medlemsskabsomfang (hustands/enkelt medlem)

Oplysninger om foredragsholdere og andre lønnede bidragsydere:
   – Almindelige personoplysninger:
      – Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
      – Oplysninger om tillidsposter, andre hverv – og bankkontonummer.

Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
– Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
   – Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
   – Som led i foreningens aktiviteter, eks. planlægning, gennemførelse og opfølgning
   – Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
   – Levering af varer og ydelser du har bestilt
   – Administration af din relation til os
2) Formål med behandling af oplysninger på foredragsholdere og andre bidrags-ydere:
   – 
Håndtering bidrags yderens hverv og pligter i foreningen
   – Opfyldelse af lovkrav
   – Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
   – Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
   – Håndtering af dine medlemsrettigheder iht. vedtægterne, og iht. generalforsamling
   – Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
   – Afholdelse af arrangementer, og andre aktiviteter
   – Brug af situationsbilleder, der viser konkrete situationer i foreningen.
   – Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
     medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
   – Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi beder om dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give det, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder afhængig af, om vi behandler dine personoplysninger som foreningensmedlem, som ulønnet bidragsyder, eller som lønnet bidragsyder:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
   – Af praktiske og administrative hensyn opbevares almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ulønnede bidrags-ydere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
   – Af praktiske og administrative hensyn opbevares dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt.

Lønnede foredragsholder og bidrags-ydere:
Ved ophør af dit virke opbevares dine personoplysninger efter følgende kriterier:
   – Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det
     regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
   – Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav
     gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
   – Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
   – Retten til indsigt i egne personoplysninger
   – Retten til berigtigelse.
   – Retten til sletning
   – Retten til begrænsning af behandling
   – Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
   – Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Nye indlæg

Omtale af udvalgte sange fra Højskolesangbogen

I denne tid hvor det ikke er muligt at mødes til foredrag og fællessang, kommer her et par nyheder til hjemmesiden.

Formand Kirsten Holm: Omtale af udvalgte sange i Højskolesangbogen 19 udgave, udgivet 2020, med afsnit fra Sanghåndbogen udgivet i 2020.

Jeg ser frem til vi igen kan synge sammen med både kendte og nye sange.

De første sange jeg vil omtale med tanker og fælles budskab til den tid vi lige nu lever i.

Nr. 269 I sne står urt og busk i skjul.

Tekst: B.S. Ingemann 1831 Melodi: J.P.E. Hartmann 1866

I sne står urt og busk i skjul;

det er så koldt derude;

dog synger der en lille fugl

på kvist ved frosne rude.

Vers3.

Giv tid! Og livets træ bli`r grønt

Må frosten det en kue

Giv tid! Og hvad du drømte skønt,

du skal i skønhed skue.

Ingemann fremstiller her sin livsanskuelse: I tilværelsen kæmper mørket og lyset bestandigtmod hinanden, men lyset vil sejre. Melodien understøtter med inderlighed og lethed.

Nr. 167 For vist vil de komme.

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2019. Til Folkehøjskolernes forenings 175 års jubilæum.

Melodier: Bent Fabricius Bjerre, 2019 og Jens Lysdal, 2019

Med byer der ligger ved hav og ved bugt

Med blæst mod de græsklædte skrænter

hvor solstråler spiller en fuga i lys

på brændingens hvide tangenter-

mit land er hvor vintrene tøver før sommer

i regnklare forår når viberne kommer

for vist vil de komme

vil viberne komme igen.

Sangen repræsenterer en kombination af tradition og fornyelse i 2020. Beskriver naturens herligheder, men med et nyt perspektiv at naturen er under pres. I vores tidsalder hvor menneskeheden sætter spor. Dette forhold pålægger os et særligt ansvar i omgang med naturen. Dermed etableret en forbindelse med tekstens budskab og fællessangen.

Vers 5

En drøm om et folk der med udsyn og ånd

Bevarer en ligevægtssfære

Hvor livet kan forme sig værdigt og frit

og mer ikke blot kræver mere-

en fremtid der skabes i tæt symbiose

med lærker og viber i engdrag og mose

for vist vil de komme

vil viberne komme igen.

Bent Fabricius Bjerres melodi som en letløbende vise, lægger op til fællessangen.

Henvisning til udgivelser: www.hojskolesangbogen.dk

Bogomtaler og anbefalinger til litteratur ved bibliotekar Maria Dejgaard Granstrøm, Langeskov Bibliotek:

Kommer senere. Langeskov Bibliotek har så travlt lige for tiden med at lave læseposer og det er jo dejligt at vi er i gang med at tømme biblioteket for bøger!!! Heldigvis kan vi også aflevere bøger. Alt sammen gennem bagindgangen til biblioteket.

 1. Jule og Nytårsbrev til medlemmerne Kommentarer lukket til Jule og Nytårsbrev til medlemmerne
 2. AFLYSNING Kommentarer lukket til AFLYSNING
 3. Fællessang i det grønne Kommentarer lukket til Fællessang i det grønne
 4. Vi synger i det grønne Kommentarer lukket til Vi synger i det grønne
 5. Mandag den 31.8. 2020 kl. 14.00 på Langeskov Bibliotek. Rundvisning på biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv Forfriskning i ”Tutten” Arrangementet er gratis. Tilmelding til Eva tlf. 61345842 Kommentarer lukket til Mandag den 31.8. 2020 kl. 14.00 på Langeskov Bibliotek. Rundvisning på biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv Forfriskning i ”Tutten” Arrangementet er gratis. Tilmelding til Eva tlf. 61345842
 6. Generalforsamling Kommentarer lukket til Generalforsamling
 7. Nyhedsbrev 24.5.2020 Kommentarer lukket til Nyhedsbrev 24.5.2020
 8. Aflysninger Kommentarer lukket til Aflysninger
 9. AFLYST generalforsamling! Kommentarer lukket til AFLYST generalforsamling!