Vedtægter

Vedtægter for
Langeskov Biblioteks Venner 

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Langeskov Biblioteks Venner. Foreningens hjemsted er i Kerteminde Kommune med primært arbejdsområde i Langeskov og omegn.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at være støtteforening for Langeskov Bibliotek og derigennem at arbejde for eksistensen og styrkelsen af Langeskov Bibliotek som kulturcenter for Langeskov og omegn.
Foreningens arbejde er almennyttigt og foreningen er åben for enhver.
Foreningen er politisk og religiøs neutral.

§ 3 Foreningens drift
Foreningens drift baserer sig på kontingent, tilskud, frivillige bidrag og indtægter fra aktiviteter.
Intet medlem eller bestyrelsesmedlem hæfter personligt for forpligtelser indgået på vegne af foreningen. For sådanne hæfter alene foreningen med dens formue. Bestyrelsesbeslutninger, der indebærer økonomisk hæftelse, kan kun træffes af bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 18 år.
Foreningens medlemmer er ikke – ud over kontingentforpligtelsen – økonomisk forpligtet over for foreningen.
Et eventuelt overskud på foreningsregnskabet skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 4 Medlemmer
Medlemskab af foreningen er betinget af rettidigt indbetalt kontingent, som
opkræves én gang årligt.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren.
Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan slettes fra medlemslisten efter 3 måneder regnet fra forfaldsdag.

§ 5 Kontingent
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen med gyldighed fra førstkommende årsskifte.

§ 6 Foreningens ledelse
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes en gang årligt i marts måned.
Generalforsamlingens dagorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed ifølge foreningens love
 3. Valg af referent og 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af planer og budget for det kommende års arbejde
 7. Fastsættelse af kontingent gældende for kommende kalenderår
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på dagen for generalforsamlingens afholdelse.
Hvert fremmødt medlem har 1 stemme. Husstandsmedlemsskab giver ret til max 2 stemmer.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar er ethvert medlem, der på dagen for generalforsamlingen er fyldt 16 år. Ægtefæller eller samboende kan ikke vælges til at beklæde bestyrelsesposter samtidig.
Kandidater til ledige bestyrelsesposter opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Afstemning foregår skriftligt. Hvert medlem, der deltager i generalforsamlingen, kan stemme på op til det antal poster, der er på valg.
Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de ligestillede kandidater. Ved stemmelighed efter omvalg foretages lodtrækning.
Bestyrelsessuppleanter samt interne revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år.Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt og/eller gennem opslag i lokale medier (med ”dagsorden ifølge lovene”) med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholde, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt eller når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsessuppleanterne har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indkaldes en bestyrelsessuppleant. Alternativt kan bestyrelsen vælge at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsens opgaver og forretningsgang
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder årligt en skriftlig beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives og som forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt eller pr. mail med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, som underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens/den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af den samlede bestyrelse er til stede.
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening. Ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11 Regnskab og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Regnskabet skal underskrives af kassereren samt de 2 interne revisorer.

§ 12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Miljø- og Kulturforvaltningen i Kerteminde Kommune, for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 13 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger afholdt med 3 ugers mellemrum stemmer herfor.
Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue Langeskov Bibliotek.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.3.2016.

Nye indlæg

Omtale af udvalgte sange fra Højskolesangbogen

I denne tid hvor det ikke er muligt at mødes til foredrag og fællessang, kommer her et par nyheder til hjemmesiden.

Formand Kirsten Holm: Omtale af udvalgte sange i Højskolesangbogen 19 udgave, udgivet 2020, med afsnit fra Sanghåndbogen udgivet i 2020.

Jeg ser frem til vi igen kan synge sammen med både kendte og nye sange.

De første sange jeg vil omtale med tanker og fælles budskab til den tid vi lige nu lever i.

Nr. 269 I sne står urt og busk i skjul.

Tekst: B.S. Ingemann 1831 Melodi: J.P.E. Hartmann 1866

I sne står urt og busk i skjul;

det er så koldt derude;

dog synger der en lille fugl

på kvist ved frosne rude.

Vers3.

Giv tid! Og livets træ bli`r grønt

Må frosten det en kue

Giv tid! Og hvad du drømte skønt,

du skal i skønhed skue.

Ingemann fremstiller her sin livsanskuelse: I tilværelsen kæmper mørket og lyset bestandigtmod hinanden, men lyset vil sejre. Melodien understøtter med inderlighed og lethed.

Nr. 167 For vist vil de komme.

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2019. Til Folkehøjskolernes forenings 175 års jubilæum.

Melodier: Bent Fabricius Bjerre, 2019 og Jens Lysdal, 2019

Med byer der ligger ved hav og ved bugt

Med blæst mod de græsklædte skrænter

hvor solstråler spiller en fuga i lys

på brændingens hvide tangenter-

mit land er hvor vintrene tøver før sommer

i regnklare forår når viberne kommer

for vist vil de komme

vil viberne komme igen.

Sangen repræsenterer en kombination af tradition og fornyelse i 2020. Beskriver naturens herligheder, men med et nyt perspektiv at naturen er under pres. I vores tidsalder hvor menneskeheden sætter spor. Dette forhold pålægger os et særligt ansvar i omgang med naturen. Dermed etableret en forbindelse med tekstens budskab og fællessangen.

Vers 5

En drøm om et folk der med udsyn og ånd

Bevarer en ligevægtssfære

Hvor livet kan forme sig værdigt og frit

og mer ikke blot kræver mere-

en fremtid der skabes i tæt symbiose

med lærker og viber i engdrag og mose

for vist vil de komme

vil viberne komme igen.

Bent Fabricius Bjerres melodi som en letløbende vise, lægger op til fællessangen.

Henvisning til udgivelser: www.hojskolesangbogen.dk

Bogomtaler og anbefalinger til litteratur ved bibliotekar Maria Dejgaard Granstrøm, Langeskov Bibliotek:

Kommer senere. Langeskov Bibliotek har så travlt lige for tiden med at lave læseposer og det er jo dejligt at vi er i gang med at tømme biblioteket for bøger!!! Heldigvis kan vi også aflevere bøger. Alt sammen gennem bagindgangen til biblioteket.

 1. Jule og Nytårsbrev til medlemmerne Kommentarer lukket til Jule og Nytårsbrev til medlemmerne
 2. AFLYSNING Kommentarer lukket til AFLYSNING
 3. Fællessang i det grønne Kommentarer lukket til Fællessang i det grønne
 4. Vi synger i det grønne Kommentarer lukket til Vi synger i det grønne
 5. Mandag den 31.8. 2020 kl. 14.00 på Langeskov Bibliotek. Rundvisning på biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv Forfriskning i ”Tutten” Arrangementet er gratis. Tilmelding til Eva tlf. 61345842 Kommentarer lukket til Mandag den 31.8. 2020 kl. 14.00 på Langeskov Bibliotek. Rundvisning på biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv Forfriskning i ”Tutten” Arrangementet er gratis. Tilmelding til Eva tlf. 61345842
 6. Generalforsamling Kommentarer lukket til Generalforsamling
 7. Nyhedsbrev 24.5.2020 Kommentarer lukket til Nyhedsbrev 24.5.2020
 8. Aflysninger Kommentarer lukket til Aflysninger
 9. AFLYST generalforsamling! Kommentarer lukket til AFLYST generalforsamling!