Vedtægter

Vedtægter for
Langeskov Biblioteks Venner 

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Langeskov Biblioteks Venner. Foreningens hjemsted er i Kerteminde Kommune med primært arbejdsområde i Langeskov og omegn.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at være støtteforening for Langeskov Bibliotek og derigennem at arbejde for eksistensen og styrkelsen af Langeskov Bibliotek som kulturcenter for Langeskov og omegn.
Foreningens arbejde er almennyttigt og foreningen er åben for enhver.
Foreningen er politisk og religiøs neutral.

§ 3 Foreningens drift
Foreningens drift baserer sig på kontingent, tilskud, frivillige bidrag og indtægter fra aktiviteter.
Intet medlem eller bestyrelsesmedlem hæfter personligt for forpligtelser indgået på vegne af foreningen. For sådanne hæfter alene foreningen med dens formue. Bestyrelsesbeslutninger, der indebærer økonomisk hæftelse, kan kun træffes af bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 18 år.
Foreningens medlemmer er ikke – ud over kontingentforpligtelsen – økonomisk forpligtet over for foreningen.
Et eventuelt overskud på foreningsregnskabet skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 4 Medlemmer
Medlemskab af foreningen er betinget af rettidigt indbetalt kontingent, som
opkræves én gang årligt.
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren.
Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan slettes fra medlemslisten efter 3 måneder regnet fra forfaldsdag.

§ 5 Kontingent
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen med gyldighed fra førstkommende årsskifte.

§ 6 Foreningens ledelse
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes en gang årligt i marts måned.
Generalforsamlingens dagorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed ifølge foreningens love
 3. Valg af referent og 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning til godkendelse
 5. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af planer og budget for det kommende års arbejde
 7. Fastsættelse af kontingent gældende for kommende kalenderår
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
 10. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på dagen for generalforsamlingens afholdelse.
Hvert fremmødt medlem har 1 stemme. Husstandsmedlemsskab giver ret til max 2 stemmer.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar er ethvert medlem, der på dagen for generalforsamlingen er fyldt 16 år. Ægtefæller eller samboende kan ikke vælges til at beklæde bestyrelsesposter samtidig.
Kandidater til ledige bestyrelsesposter opstilles sideordnet på generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Afstemning foregår skriftligt. Hvert medlem, der deltager i generalforsamlingen, kan stemme på op til det antal poster, der er på valg.
Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de ligestillede kandidater. Ved stemmelighed efter omvalg foretages lodtrækning.
Bestyrelsessuppleanter samt interne revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år.Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt og/eller gennem opslag i lokale medier (med ”dagsorden ifølge lovene”) med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

I tilfælde af at det ikke er muligt (lovligt) at afholde generalforsamlingen med fysisk fremmøde, afvikles den virtuelt. Nærmere information vil i forekommende tilfælde følge.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholde, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt eller når mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt til formanden fremsætter krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 9 Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsessuppleanterne har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indkaldes en bestyrelsessuppleant. Alternativt kan bestyrelsen vælge at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsens opgaver og forretningsgang
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder årligt en skriftlig beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives og som forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt eller pr. mail med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, som underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens/den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af den samlede bestyrelse er til stede.
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening. Ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11 Regnskab og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Regnskabet skal underskrives af kassereren samt de 2 interne revisorer.

§ 12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Miljø- og Kulturforvaltningen i Kerteminde Kommune, for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 13 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger afholdt med 3 ugers mellemrum stemmer herfor.
Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue Langeskov Bibliotek.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.3.2016.

Nye indlæg

 1. Gækkeklip på Langeskov Bibliotek Kommentarer lukket til Gækkeklip på Langeskov Bibliotek
 2. Sangaften Kommentarer lukket til Sangaften
 3. Foredrag om 3 danske bønder – 3 danske digtere Kommentarer lukket til Foredrag om 3 danske bønder – 3 danske digtere
 4. Mandag den 19. december kl. 15.00-16.30(obs. tidspunktet) Kommentarer lukket til Mandag den 19. december kl. 15.00-16.30(obs. tidspunktet)
 5. Lørdag den 26. november 2022 kl. 10.00-12.30 på Langeskov Bibliotek, Børmosevej 3, 1. sal, 5550 Langeskov Kommentarer lukket til Lørdag den 26. november 2022 kl. 10.00-12.30 på Langeskov Bibliotek, Børmosevej 3, 1. sal, 5550 Langeskov
 6. Onsdag den 16.november 2022 kl. 19.00-21.00 i Café Tutten, Kommentarer lukket til Onsdag den 16.november 2022 kl. 19.00-21.00 i Café Tutten,
 7. Langeskov Biblioteks Venner Kommentarer lukket til Langeskov Biblioteks Venner
 8. Langeskov Biblioteks Venner Kommentarer lukket til Langeskov Biblioteks Venner
 9. Langeskov Biblioteks Venner Kommentarer lukket til Langeskov Biblioteks Venner