Ref. fra seneste generalforsamling

Referat fra

Generalforsamling

i

Langeskov Biblioteks venner

torsdag den 24. marts 2022

Formand Kirsten Holm bød velkommen

 1. Valg af dirigent: Allan Thomsen blev valgt

   

 2. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed ifølge foreningens love: Annonceret i Kerteminde Ugeavis under Kerteminde Kommune Informerer onsdag den 9.3.2022

   

 3. Valg af referent: Eva Gadegaard Sørensen

  og 2 stemmetællere fra salen: Lise Bjerrum og Jan Christensen

   

 4. Formandens beretning til godkendelse: Kirsten Holm berettede. Beretningen godkendt.

   

 5. Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse: Per Bjerre gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

 6. Forelæggelse af planer og budget for det kommende års arbejde: Per Bjerre fortsatte med budget og Kirsten Holm forelagde planer om foredrag i efteråret 2022 – om Tysklandsarbejdere,Eftermiddagstræf på biblioteket med oplæsning, fremvisning af billeder, historiefortælling eksempelvis i tiden mellem 15.30-16.30, Booktalks(oplysning om nye bøger) Syng Dansk-uge, arrangement med Lokalhistorisk Forening, evt. vandreture i Gammel Langeskov Kommune.

  Kirsten har ansøgt bibliotekerne om nedsatte priser for deres arrangementer, ligesom venneforeningerne har nedsatte priser for medlemmer. Det er positivt modtaget og bliver behandlet.

   

 7. Fastsættelse af kontingent gældende for kommende kalenderår 2023: foreningen foreslår uændret kontingent, nemlig 100 kr. for enkeltperson, 150 kr. for husstand. Det godkendes.

   

 8. Indkomne forslag: Ingen

   

 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter: Kirsten Holm og Else-Marie Skjoldemose på valg for 2 år: Genvalgt. Solgerd Ejdesgaard og Lene Mikkelsen på valg for 1 år: genvalgt.

   

 10. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant: Lise Bjerrum og Henning Søjbjerg på valg for 1 år: genvalgt. Gitte Thygesen på valg for 1 år: genvalgt.

   

 11. Eventuelt: En repræsentant fra Langeskov Lokalhistoriske Forening stillede spørgsmål til bestyrelsen i Langeskov Biblioteks Venner angående annoncering i Kerteminde Ugeavis. Henvendelsen blev efterfølgende drøftet på generalforsamlingen.

   

Pause med Kaffe/te og kage.

Herefter kom Dorte Rugtved, biblioteksleder i Kerteminde Kommune og fortalte om biblioteksstrategien i Kerteminde Kommune. Forsamlingen gav udtryk for mangel på ”sal”/rum til kulturelle arrangementer i Langeskov. En sådan sal skulle gerne ligge i forbindelse med biblioteket, hvilket den ikke gør i Langeskov. Problemet er også at afstanden til Langeskov Park/Langeskov Bibliotek afholder især ældre og handicappede fra at deltage. Lokaler i centrum i nærheden af Langeskovcentret? Der er kun det tidligere Superbest, som nu er til salg.

Vi afsluttede aftenen med 2 sange fra den nye Højskolesangbog.

Ref. Eva

Langeskov, den 28.marts 2022

Allan Thomsen

dirigent